ماهی شیر

ماهی شیر

1393/6/26

نام نویسنده کاربر پشتیبانی

 تقریبا بدون تیغ و بی‌آزار است؛ با گوشتی صورتی که ضایعات کمی دارد. همه‌جوره‌اش را هم درست می‌کنند: سرخ کرده، بخارپز و کبابی.

تگ ها