• درباره ماهی مرکب

    درباره ماهی مرکب 1393/8/16

    ماهي مركب يكي از ماهيان بي مهره خليج فارس مي باشد كه هر ساله صد ها تن از اين ماهي ارزشمند توسط صيادان صيد و...