ماهی آزاد

ماهی آزاد

1393/6/26

نام نویسنده کاربر پشتیبانی

مرغوب‌ترین ماهی جهان به حساب می‌آید. دوکی شکل و کشیده است. فیله‌ماهی آزاد را به صورت دودی هم مصرف می‌کنند.

تگ ها